Depunere documentaţie în vederea obţinerii avizului de intervenţie asupra monumentelor istorice/clădirilor din zona de protecţie a monumentelor istorice

Cu domiciliul/sediul în:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ


În conformitate cu Legea nr.422/2001-259/2006, solicit emiterea avizului de specialitate în domeniul protejării monumentelor istorice eliberat de către D.J.C. Argeș, pentru lucrările menționate în certificatul de urbanism:


DOCUMENTE ANEXATE

Borderou (selectare multipla):


Declaraţie de acord cu condiţiile de prelucrare a datelor personale.

Operatorul, Direcția Județeană pentru Cultură Argeș, prelucrează datele personale furnizate de dumneavoastră în scopul derulării procesului de avizare a documentațiilor depuse spre avizare în cadrul DJC Prahova și a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.

Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Conform legislaţiei în vigoare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la  Direcția Județeană pentru Cultură Argeș.

Declaraţie pe propria răspundere.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit conform legii, că ce se postează în spațiul virtual este identic cu ceea ce se predă pe suport letric (hârtie).

C.I/B.I